Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Przedszkola nr 39 im.Bajkolandii

 

Przeszukaj BIP

Załącznik nr 1

 

do Zarządzenia nr MP-39-0161-08/2011

 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39

 

z dnia 06 czerwca 2011

 

Regulamin organizacyjny MIEJSKIEGO przedszkola

 

nr 39 w Rudzie ŚLĄSKIEJ

 

 

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Publicznego Miejskiego Przedszkola nr 39 w Rudzie Śląskiej, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

 

1) strukturę organizacyjną przedszkola,

 

2) zakres działania poszczególnych organów przedszkola.

 

 

 

§ 2

 

Przedszkole jest jednostką budżetową samorządu gminnego w Rudzie Śląskiej , której kierownikiem jest dyrektor przedszkola.

 

 

 

§ 3

 

Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, niniejszego Regulaminu oraz aktów prawnych wydawanych przez MEN oraz samorząd terytorialny.

 

§ 4

 

Przedszkole mieści się w budynku przy ul.Sokolskiej 6 w Rudzie Śląskiej oraz prowadzi oddziały przedszkolne w budynku Gimnazjum nr 8 przy ul. Ks.Lexa 14 w Rudzie Ślaskiej.

 

 

 

§ 5

 

Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 

 

 

ROZDZIAŁ 2. ZASADY KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

 

 

 

§ 6

 

1. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.

 

2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

3. Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

 

§ 7

 

Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

 

1) organ prowadzący – Urząd Miasta Ruda Śląska

 

2) organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

§ 8

 

W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice wychowanków.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 

 

§ 9

 

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

 

  1. Dyrektor

  2. Rada Pedagogiczna

  3. Pracownicy administracji

  4. Pracownicy obsługi

 

 

 

§ 10

 

Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowy zakres czynności pracowników określa regulamin wewnętrzny przedszkola oraz statut.

 

 

 

ROZDZIAŁ 4. ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 

§ 11

 

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 

1) praworządności,

 

2) służebności wobec społeczeństwa,

 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem,

 

4) jednoosobowego kierownictwa,

 

5) kontroli wewnętrznej,

 

6) podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,

 

7) wzajemnego współdziałania.

 

 

 

§ 12

 

1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania którego są zobowiązani.

 

2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

 

 

§ 13

 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.

 

2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

 

§ 14

 

Przedszkole organizuje stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze – raz w miesiącu według harmonogramu uzgodnionego z Radą Rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5. ZAKRESY DZIAŁANIA I KOMPETENCJE

 

 

 

§ 15

 

Dyrektor przedszkola

 

1. Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 

1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

 

2) kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,

 

3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,

 

4) wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,

 

5) wydawanie indywidualnych, szczególnych poleceń dla pracowników Przedszkola, dotyczących wykonywania zadań Przedszkola

 

6) wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,

 

  1. upoważnianie pracowników do wykonywania zadań dotyczących Przedszkola w imieniu Dyrektora

 

8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,

 

9) przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,

 

10) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,

 

11) wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

 

Nauczyciele

 

  1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

  2. Wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych przez Dyrektora

 

§ 17

 

Intendent

 

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności:

 

1) zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,

 

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni.

 

3) koordynowanie współdziałania przedszkola z dostawcami

 

4) wykonywanie innych zadań dotyczących Przedszkola, powierzonych przez

 

Dyrektora, na podstawie upoważnienia

 

Główny księgowy

 

Do zakresu zadań głównego księgowego należy w szczególności:

 

1) prowadzenie rachunkowości placówki,

 

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 

3) dokonywanie wstępnej kontroli,

 

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 

b)kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 

4) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora placówki.

 

§ 18

 

Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez gminę według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 19

 

Pracownicy obsługi

 

Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

 

1) organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,

 

2) utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.

 

 

 

ROZDZIAŁ 6. OBIEG DOKUMENTÓW

 

§ 20

 

1. Obieg dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna Miejskiego Przedszkola nr 39 im. Bajkolandii w Rudzie Śląskiej opracowana na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. W przedszkolu funkcjonuje jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

§ 21

 

Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości przedszkola.

 

 

 

ROZDZIAŁ 7. ORGANIZACJA ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA

 

SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 22

 

1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z funkcjonującą procedurą skarg i wniosków.

 

2. Szczegółowy sposób ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określa dyrektor w procedurze skarg i wniosków.

 

3. Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.

 

4. Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii przedszkola.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 8. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W PRZEDSZKOLU

 

§ 23

 

1. Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i realizacji zadań statutowych przez przedszkole.

 

2. Celem kontroli jest w szczególności:

 

1) zbieranie przez dyrektora bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności przedszkola,

 

2) badanie zgodności działania przedszkola z obowiązującymi przepisami prawa oraz ocena procesów gospodarczych,

 

3) ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności, marnotrawstwa mienia,

 

4) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających ich usunięcie,

 

5) analizowanie stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, przeprowadzanie rekontroli oraz wykorzystywanie materiałów pokontrolnych dla doskonalenia działalności pracownik kontrolowanych

 

 

 

§ 24

 

System kontroli w przedszkolu obejmuje:

 

1) kontrolę wewnętrzną

 

2) kontrolę zewnętrzną

 

 

 

§ 25

 

Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej.

 

 

 

§ 26

 

Kontrolę zewnętrzną w Przedszkolu sprawują:

 

1) wydziały i biura wykonujące zadania w zakresie nadzoru nad jednostkami

 

organizacyjnymi Miasta,

 

2) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

 

3) zespoły powoływane doraźnie w zakresie ustalonym przez Prezydenta.

 

4) Sanepid

 

      1. Straż Pożarna

 

 

 

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 27

 

Wszyscy pracownicy Przedszkola w ramach swoich kompetencji w zakresie przewidzianym w indywidualnym zakresie czynności ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną i formalną prawidłowość prowadzonej dokumentacji.

 

 

 

§ 28

 

Wszyscy pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za powierzone im mienie, na zasadach określonych przepisami prawa.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin organizacyjny przedszkola 2011.doc)Regulamin organizacyjny przedszkola 2011.doc[ ]36 kB2014-12-04 23:15
Pobierz plik (20110606_Regulamin_organizacyjny_przedszkola.doc)20110606_Regulamin_organizacyjny_przedszkola.doc[wersja poprzednia]87 kB2014-12-04 23:16

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information